Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Art Mark- Sp. z o.o Sp. K. - 34-300 Żywiec, ul. Łączna 7, NIP-5532512298

Administratorem Twoich danych osobowych jest ART-MARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łączna 7, 34-300 Żywiec, KRS: 452802, NIP: 5532512298, REGON: 243193485, zwana dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@artmark.pl lub telefonując pod numer: 33 861 64 80

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa zawarta w jednym z naszych oddziałów pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: Umową dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a  także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności usługi hostingowe, księgowe, transportowe, kurierskie i podobne.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Inspektorem Ochrony Danych jest /art. 37 ust. 1 lit. a) RODO/ jest Piotr Pindel  mail: iod@artmark.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności w zakresie:

•             rozliczeń finasowo-ksiegowych
•             innych czynności  przewidzianych prawem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje wynikiem negatywnym wystawienia imiennego poświadczenia zawarcia transakcji/faktury imiennej/
Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, Pesel,  adres zamieszkania,  telefon, adres poczty elektronicznej , niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty z którymi zostanie zawarta umowa  oraz  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane

•             przez okres   3 / trzy/ miesiące  -  licząc od daty zakończenia  współpracy – dokumentu umowy z załącznikami
•             przez okres   5 /pięć/  lat  -  dokumenty finansowo-księgowe

Po okresie przechowywania powyższe dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z normą  DIN 66399

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

•             dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
•             żądania sprostowania danych osobowych,
•             usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@artmark.pl
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.